تأثير افزايش جمعيت و رشد شهر نشيني

افزايش نياز به خدمات عمومي در فرآيند شهرنشيني همراه با رشد جمعيت به عنوان يك عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. از جمله موارد عيني افزايش تقاضا براي خدمات عمومي ناشي از افزايش درآمد به افزايش ميزان زباله ايجاد شده با افزايش تقاضا براي اتومبيل و در نتيجه خيابان و جاده اشاره نمود. . بديهي است كه با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا براي خدمات و كالاهاي عمومي افزايش م ييابد و در نتيجه افزايش هزينه هاي عمومي را طلب مي نماي

 

2-2-2- اثرات انتظاري و تظاهري (Expectations and Demonstration Effects)

عامل ديگري كه در افزايش تقاضا براي خدمات شهري مؤثر است افزايش انتظارات جامعه شهري براي  بر خورداري از خدمات عمومي مناسب تر مي باشد كه اين خود تحت تأثير افزايش آگاهي جامعه شهري در كشورهاي در حال توسعه از وضعيت و كيفيت خدمات ارائه شده در كشورهاي پيشرفته مي باشد، اين آگاهي كه در ادبيات  توسعه به  اثر تظاهري شناخته مي شود و  موجب گرديده است  كه مسئولين شهري  در كشورهاي در حال توسعه براي افزايش و بهبود كيفيت  خدمات  شهري تحت فشار قرار گرفته و در نتيجه هزينه ها افزايش يابد. قابل توجه است كه اين عوامل در برخي از زمينه ها مانند استفاده از اتومبيل شخصي به طور نسنجيده افزايش يابد و در نتيجه فشار زيادي بر بودجه شهرداري ها براي ارائه خدمات جنبي و مكمل آن مانند احداث پاركينگ و خيابان  و  پلها  وارد شود.

 

 

3-2-2- افزايش قيمت ها و هزينه ارائه خدمات

عامل ديگري كه در رشد بودجه شهردار يها مي تواند مؤثر باشد افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت ديگر تورم و همچنين افزايش هزينه توليد و ارائه كالاها و خدمات عمومي باشد. بديهي است كه در شرايط  تورمي، شهرداري ها بدون افزايش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اينكه با افزايش شهرنشيني هزينه ارائه خدمات افزايش يابد موضوعي است كه بايد با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد. در ارتباط با افزايش هزينه لازم است كه به بهره وري نيروي كار شاغل در بخش عمومي نيز توجه نمود چنانچه بهره وري نيروي كار شاغل در بخش عمومي و از جمله شهرداري ها  به ميزان بهره وري نيروي كار در بخش خصوصي در طول زمان افزايش نيابد اما دستمزدهاي پرداختي همانند بخش خصوصي افزايش يابد نتيجه اي به جز افزايش هزينه ها در بخش عمومي را به دنبال نخواهد داشت. در چنين شرايطي است كه بودجه شهرداري ها با كسري  مواجه خواهد گرديد كه بايد  بر آن چاره انديشي نمود.

4-2-2- نقش درآمدها در افزايش هزینه :

برخي استدلال مي نمايند كه افزايش هزينه ها عملاً تحت تأثير درآمدها قرارداد ها بوده ودولتها در جريان توسعه با دريافت  ماليات بيشتر، هزينه هاي بيشتر را امكان پذير نموده اند. حال اينكه اين عامل تا چه اندازه افزايش هزينه شهرداري ها را توجيه مي نمايد بستگي زيادي به چگونگي تخصيص بودجه توسط دولت مركزي به شهردار يها دارد مي توان گفت كه اين عامل در جهت افزايش هزينه شهرداري ها عمل مي نمايد. البته تفويض اختيارات قانوني، شهرداري ها براي عوارض جديد مي تواندامكانات افزايش هزينه توسط شهرداري ها را در اين راستا فراهم سازد.”(حسن زاده ،     1385، ص13)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)