بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه

دراین گفتار سعی براینست که نظریات موافقان ومخالفان را در دوبحث ادغام وتجزیه رابطور مجزا بیان کنیم.

بند اول: بررسی نظریات موافقان

توسعه شرکت ازطریق ترکیب وتجزیه شرکتهای تجاری امری مطلوب است[1]. درمحیط تجاری انواع ترکیب

وتجزیه یافت می شود و شرایط قراردادی آنها با توجه به شرکتهای درگیرمتنوع است.

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها

هنگامی که بین مدیران و یا سهامداران اختلاف باشد ناکارآمدی شرکت درجلب سرمایه وتوسعه دور ازذهن نیست. شرکت به توسعه دست نمی یابد مگربوسیله طرح تجزیه آن، که درچند شرکت جدید ظاهرشود. درپی تجزیه شاهد پیشرفت شرکتهای کوچک خواهیم بود، ودلیل آن هم رقابت برسر داشتن جایگاه بهتر می باشد، درنتیجه کیفیت کالا هم بالا می رود.

حجم تولید؛ ادغام وتجزیه شرکتها باعث می شود که روی حجم تولید موثر باشد  تجزیه باعث می شود که اگریک کالا در یک شرکت تولیدی می شود با عمل تجزیه همین کالا در چند شرکت با کیفیت بالاتری تولید شود پس مطلوب این شرکتهاست که به این فرایند دست یابند. موافقان همچنین معتقدند ادغام و تجزیه باعث می شود که مدیریت قویتری برآن دو شرکت باشد ودرتوسعه شرکت مفیدتر ظاهر شوند. بازرسان راحتر میتوانند به تجزیه وتحلیل مسائل شرکت بپردازند. قدرت بیشتر، مدیریت قویتر عملیات گسترده تر همواره هم درادغام و هم در تجزیه به چشم می خورد.

 

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها

ادغام منجربه سرعت پیشرفت کار و رقبت کاری بالا شده، انگیزه را دو چندان می کند وشرکا قدرت بالایی را بدست می آورند، درنتیجه توسعه شرکت درعرصه داخلی و بین المللی را در پی دارد. اگر ادغام رخ دهد حجم تولیدی که دو یا چند شرکت انجام می دادند در یک شرکت با بهای کمتر تولید می شود. علم اقتصاد پویایی ابزارهای ترکیب منابع و انجام معاملات خرید و ادغام شرکت ها رامفید می داند.  زیرا این امرنشانگر جریان آزاد سرمایه است که به صورت کارا و با بهره وری بالا در سرمایه گذاری های توجیه پذیر تخصیص می یابد. تصاحب، رقابت را کاهش داده و قدرت انحصاری ایجاد می کند یا افزایش می دهد. با افزایش اندازه شرکت، هزینه های مالی شرکت هدف و خریدار کاهش می یابد. شرکتهای بزرگ می توانند بدهی های بابهره بالا درشرکتهای هدف رابا نرخ پایین ترجایگزین و تامین مالی کنند. بزرگ بودن شرکتها این امکان را فراهم می کند تا از طریق تنوع بخشی، شرکت بتواند ریسک تجاری خود را کاهش دهد.

با بزرگ بودن بازار، افزایش سهم شرکت دربازار محصول صرفه جویی در مقیاس و پائین بودن بهای تمام شده محصولات ازمزایای بالقوه ای است که تا حدود زیادی سود آوری شرکت را افزایش می دهد. علاوه براین تعداد زیاد سهام و سهامداران شرکت بزرگ، موجب می شود تا خریداران و فروشندگان زیادی بتوانند به خرید و فروش این سهام بپردازند. یکی دیگر ازموارد مربوط به این فرضیه ، موضوع مدیریت سود می باشد که با ادغام شرکتها، امکان مدیریت سود افزایش می یابد. زیرا مدیریت احساس نیاز می کند تا با این اقدام درهنگام بروز اختلالات ناشی ازعوامل سیاسی و اقتصادی از نوسان سود جلوگیری کند.[2]

در کشورهای پیشرفته ادغام شرکتها شایع است وبا بهره گیری ازمضرات ادغام می توان با کمترین هزینه از امکانات و فن آوری ومدیریت سایر شرکت ها استفاده نمود ودرنتیجه طرح های بزرگ اقتصادی که نیاز به هم فکری وسرمایه بیشتر دارد راعملی نمود و محصولاتی بابهترین کیفیت و بالاترین کمیت تولید نمود وخطر ورشکستگی رابه حداقل رساند؛ درنتیجه موجب شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود.

[1] علی سعیدی ودیگران، منبع پیشین، ص6.

[2] محمد حسین قائمی،سعید طوسی، بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، زمستان 84، صص 159-175.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری